Regulamin

I. ORGANIZACJA

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia (są samodzielne, komunikują swoje potrzeby).
 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 16.00.
 6. Należy odbierać dziecko do godz. 16:00.
 7. Dziecko mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola.
 8. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
 9. Dziecko powinno posiadać buty zmienne i odzież na przebranie.
 10. W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
 11. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w Przedszkolu oraz programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.
 12. Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku.
 13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Zabawki można przynosić tylko w wyznaczony dzień.
 14. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
 15. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko w/w ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

II.   ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Wychowywanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 3. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 4. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów.
 5. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci.
 6. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 8. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego oraz uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.
 9. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 10. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które są finansowane ze środków przedszkola.

 

III.  PRAWA DZIECKA

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

– Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego;
– Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby, takim, jakim jest;
– Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
– Poszanowania własności;
– Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
– Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

IV.  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice mają prawo do:

– Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
– Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów,sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
– Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
– Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
– Rodzice (opiekunowie) powinni brać czynny udział w zebraniach oraz uroczystościach organizowanych w Przedszkolu;
– Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

zdjęcie grupowe dzieci z zabawkami w ręku

TRANSLATE